Echte Liefde Wacht

vorige  keren

ELW 46: PATER BENNY BERRENS: IK GELOOF IN GODS LIEFDE

Archieven

De Katechismus laat ons weten dat “De liefde ziel is van de heiligheid waartoe wij allen geroepen zijn.” Het hart van het gelovige christenzijn is de Liefde. Heb je het gezien? Dé Liefde, ja, met een hoofdletter. Wij weten immers: God is Liefde.
Om te weten hoe we moeten liefhebben, om te weten wat de liefde is, moeten we dus naar God durven kijken. We moeten ons door de Liefde durven laten raken. We mogen ons door die Liefde laten leiden. Waarom ook niet om te helpen in de zoektocht naar een geliefde, een lief. (Of wie weet dé Geliefde?)

God IS liefde omdat God een gemeenschap is: God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest. Wij kunnen niet liefhebben door ons op te sluiten in een kamertje, neen, wij moeten naar buiten treden en een gemeenschap vormen, net zoals God een gemeenschap is. De heilige Augustinus zegt: ‘Waar liefde is, is altijd drievoud: iemand die liefheeft: de Vader; iemand die bemind wordt: de Zoon; en de bron van die liefde: de Heilige Geest.’ 

God de Vader kennen, betekent: 
‘Hij die mij in het leven gewild en geschapen heeft, 
die mij elk ogenblik met liefde volgt, 
die mijn leven zegent en in stand houdt, 
die vol verlangen op mij wacht, 
die mij wil vervullen en voltooien, 
en mij voor altijd bij Zich wil laten wonen; 
Hij is er.’ 

En wij, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, worden geroepen om beeld te worden van Gods liefde door de levensstijl van Jezus over te nemen. Eén zaak die we van deze toespraak zeker moeten onthouden, is: wij zijn geroepen om op God te gelijken, en die God is Liefde! Wij mensen, zijn geroepen om lief te hebben, niet alleen de mensen waar we een goede verstandhouding mee hebben, maar ook de mensen waar we minder goed mee opschieten en ja, zelfs ook onze vijanden. Gods liefde vraagt, nodigt uit. Wij moeten aan God vragen: ‘God, wat wilt ge van mij?’ Gods liefde is geduldig, opbouwend en barmhartig, en wij moeten ons vervolmaken in die deugden. Via gebed kunnen wij aan God alles vragen, en God is zelfs blij als we blijven aandringen! 
‘God, wat wilt ge dat ik doe?’... 
‘God, geef mij het lief dat bij mij past’… 

En net zoals Jezus altijd de wil van de Vader gevolgd heeft, zo ook moeten wij Jezus navolgen. Heel zijn leven toont Jezus zich een voorbeeld voor ons: Hij is ‘de volmaakte mens’ die ons uitnodigt zijn leerlingen te worden en Hem te volgen. Door zich te vernederen heeft Hij ons een voorbeeld gegeven om na te volgen, door zijn gebed wekt Hij in ons het gebed, door zijn armoede roept Hij ons op vrijwillig, gebrek en vervolging te aanvaarden. Al wat Christus in zijn leven doorstaan heeft, doorleeft Hij, opdat Hij het beleeft in ons, en wij het kunnen beleven in Hem. ‘Door Zijn menswording heeft de Zoon van God zich in zekere zin verenigd met iedere mens.’ Wij zijn geroepen om één te worden met Hem. Wat Hij in het vlees voor ons en als ons voorbeeld doorgemaakt heeft, daaraan laat Hij ons deel hebben als ledematen van Zijn lichaam. Jezus kiest voor het kruis om de wil van de vader te volbrengen. Jezus is voortdurend gericht op wat de Vader wil. Jezus toont het gelaat van God die begaan is met het leed , de pijn, en de onmacht van de mens. Jezus wil mensen terugbrengen naar de Vader van wie alle leven komt en bij wie het eeuwig leven is. We moeten onszelf oefenen in het beminnen en bidden voor hen die nog niet voldoende beminnen. Maar…oprecht beminnen zonder God erbij te betrekken is onmogelijk, want Hij is de enige bron van Liefde! 

Het is in de kracht van de Heilige Geest dat alles tot stand kwam en nog steeds tot stand komt. We leven in een tijdperk waarin de Heilige Geest al 2000 jaar lang werkzaam is. God schiep de wereld, en de ‘Geest van God zweefde over de woeste wateren.’ Reeds in het oude testament horen we van de profeten: ‘ Ik zal Mijn Geest uitstorten over alle mensen, uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw grijsaards dromen zien en uw jonge mannen visioenen krijgen.’ 
Het is in de kracht van de Heilige Geest die Maria vervulde, dat Jezus kon geboren worden. 
In de kracht van de Heilige Geest komt Jezus aanwezig in de Eucharistie. 
In de kracht van de Heilige Geest wordt Jezus opgewekt uit de doden. 
In de kracht van de Heilige Geest ben ik geboren en gedoopt als een kind van God. 
In de kracht van de Heilige Geest worden mijn zonden weggewassen. 
De Heilige Geest doet mij opstaan als ik gevallen ben. 
De Heilige Geest is de kracht van God die ons helpt om het kwade te zien en het te bestrijden. 

Tenslotte had pater Benny nog een aantal tips:

Heb geduld in de liefde. Durf te wachten en neem je tijd. Net zoals Gods liefde geduldig is, zo moet ook uw liefde geduldig zijn, en oefen u ook in het wachten!

Echte liefde wacht!

Wachten wil niet zeggen: tijd verliezen. Gebruik die wachttijd om te groeien in de liefde, de Liefde die God zelf is. Om te groeien in die liefde moeten we drie B’s in gedachte houden: Bidden, Biechten, en Beminnen.


*Bidden om God werkelijk in ons leven en onze beslissingen te betrekken. En vergeet ook niet God “dank U” te zeggen voor al wat we mogen ontvangen. 
*Biechten, opdat Jezus het kwade in ons weg kan wassen, en ons ook kan sterken tegen de verleidingen in de toekomst. 
*En beminnen, wat in twee woordjes kan samengevat worden: wees goed!
 

En tenslotte: blijf strijden, altijd weer opnieuw, voor de liefde!

Reageren is niet langer mogelijk.

Gods liefde is een drievoudige liefde. Het is de liefde van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. In deze voordracht willen we leren van deze drievoudige liefde van God voor ons. In deze voordracht willen we op zoek gaan hoe deze Liefde ons kan helpen in onze zoektocht naar de liefde. In deze voordracht wil ik met jullie delen hoe Gods liefde mij heeft geraakt, mij leidt en mij helpt in mijn christenzijn, kloosterling-zijn en priester-zijn.

“De mens heeft voorbeelden nodig om naar op te zien!” Dé voorbeelden voor ons katholieken, waar wij ons aan kunnen optrekken, zijn de heiligen: mensen die, geïnspireerd door Gods liefde, ons de juiste weg tonen. Ook onze ouders zijn vaak een goed voorbeeld en hebben ervoor gezorgd dat we gedoopt zijn, en zo al kinderen van God zijn. Het eerste teken van Gods liefde is dat we een vader en een moeder hebben. Via de liefde tussen onze ouders heeft God ons al gewild en bemind